Anaokulu Eğitim Programı

Eğitim Felsefemiz

Okul öncesi dönem, insan yaşamının temelini oluşturur. Çocuklarımızın, düşünen, araştıran, etkin iletişim kuran, risk alabilen, bilgi sahibi, kendi duygularını ifade ederken, başkalarının duygularını da anlayabilen bireyler olarak yetişebilmesi iyi planlanmış bir eğitim programı ile mümkündür.

Çocuklarımızın bir insan ve bir öğrenci olarak ortak özellikleri, benzersiz olmalarıdır. Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol, yetenekli olduğu bir beceri alanı mutlaka vardır. Önemli olan eğitimciler ve aileler olarak çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir.

Mutlu Arı Anaokulu’nda bilişsel ve dil gelişimini desteklemek amacıyla çoklu zeka teorisindeki zeka alanlarına göre oluşturulan program etkinlikleri, Gestalt teorisindeki “algısal örgütleme yasaları”, Piaget’in “öğrenme ve bilişsel gelişim modeli”, Bloom’un “tam öğrenme modeli”, Dewey’in “yaparak öğrenme-aktif öğrenme”, Howard Gardner’ın “Çoklu Zeka Teorisi”, Montessori’nin “dikkatin polarizasyonu, uygun materyal, bireysel eğitim” teorileri dikkate alınarak planlanmıştır. Ayrıca grup çalışmalarında proje tabanlı öğrenme modeli, scamper ve problem çözme yöntemleri uygulanmaktadır. Sosyo-duygusal gelişim, Albert Bandura’ nın “sosyal öğrenme kuramı”, Daniel Gouleman’ın “Duygusal Zeka” ve Vygotsky’nin “sosyo-kültürel teorisi” göz önünde bulundurularak desteklenmektedir.

Eğitim Programımız

Eğitim programımız, tüm bu öğrenme kuramlarının, Milli Eğitim Bakanlığının çoklu zeka programına entegre edilmesiyle hazırlanmıştır.

Mutlu Arı Anaokulu’nda çocuklarımız, kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcı etkinliklerle; yaparak, yaşayarak, deneyerek etkin bir şekilde öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalarlar. Geziler, ziyaretler, sınıf içi tartışmalar, zeka oyunları, Fen–Doğa çalışmaları çocuğun sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı, girişken ve başkalarının düşüncelerine karşı açık olma özelliklerini geliştirmelerini destekler.

Eğitimde rutin oluşturmak çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlar. Okulumuzda uygulanan aktiviteler her gün aynı sırayla yapılmakta ve bu da çocuğun programı takip ve kontrol etmesini kolaylaştırmaktadır.

Etkinlikler

Planlama / Serbest Zaman Etkinlikleri

Serbest zaman etkinlikleri; çocukların öğretmen rehberliğinde,  kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendikleri etkinliklerdir. Bu süreçte çocuklar, kendi çalışmalarını planlayarak, yaptıkları planlamayı uygulayarak, uygulamalarını görsel ve sözel olarak diğer çocuklar ve yetişkinlerle paylaşarak öğrenme süreçlerini tamamlarlar. Planlama sırasında kendi tercihlerini yapma, karar alma mekanizmalarını güçlendirme, uygulama esnasında ise öz disiplin ve zaman denetimi yeteneklerini geliştirme fırsatı bulan çocuk, etkinliğin ardından planını uygulayıp uygulayamadığını grupla paylaşır. Çocuğun kendisini değerlendirmesi hem farkındalık kazanmak hem de dil gelişimine katkıda bulunmak açısından büyük önem taşır.

Sanat Etkinlikleri

Sanat etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını geliştiren etkinliklerdir. Aynı zamanda küçük motor becerilerinin gelişmesine, dolayısı ile okuma-yazma sürecini kolaylaştırmaya olanak verir. Tüm bunların yanı sıra sanat etkinlikleri, çocuğu tanımak, yeteneklerini keşfetmek ve onları bu doğrultuda yönlendirmek için iyi bir gözlem alanıdır. Çocuklar sanat etkinlikleri esnasında yapacaklarını planlama, kendilerinden bir şeyler katarak özgün bir ürün oluşturma, başladıkları işi tamamlayarak ortaya çıkan ürünü görme sürecinden geçerler. Dolayısıyla etkinliğin sonunda başarma duygusunu hissederler. Okulumuzda her gün günlük programa dahil edilen sanat etkinlikleri, sınıf öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilir. Ayrıca zaman zaman programa dâhil edilen bir sanatçı ve eserleri tanıtılır. Böylece çocuklar farklı sanat dallarını tanıma fırsatı bulurlar ve sanata olan ilgileri artar.

Oyun Ve Hareket Etkinlikleri

Oyun, çocukların kendilerini en rahat ifade etme biçimidir. Bir yandan duygularını, isteklerini, yaratıcılıklarını ortaya koyarken diğer yandan sosyalleşirler. Kurallı oyunlarda gruba uymayı, lideri izlemeyi, liderlik etmeyi öğrenirler.

Psikomotor gelişimi desteklemek amacıyla, oyunlarda stabilizasyon, manipülasyon, el-göz, el-ayak koordinasyonu çalışmalarının yanı sıra, drama gibi etkinliklerle çocuğun bedenini tanıması, doğru kullanması ve estetik duyguların gelişmesi sağlanmaktadır.

Psiko-Motor becerilerin gelişimine yönelik hazırlanan istasyonlarda; dengede yürüme, sekme, sıçrama, koşma, atlama gibi aktivitelere yer verilir. Kolaydan zora doğru ilerleyen bu etkinliklerde, kas ve eklem hareketliliğinin geliştirilmesi, vücut esnekliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Türkçe Dil Etkinlikleri

Eğitim programlarında çocukların tüm gelişimleri açısından çok önemli olan ve her gün tekrar edilen Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendisini tanımasına, iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olur. Kendisini tanıyan çocuk, duygularını kabul edilebilir biçimde ifade eder, konuşmalara katılmayı, kendi fikrini söylemeyi, başkalarını dinlemeyi, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı ve yeni kavramları öğrenir.  Erken yaşta kitapla tanışan çocukta kitaplara karşı ilgi ve okuma alışkanlığı gelişir.  Hikâye anlatımında, kitaba bakma, öyküdeki kahramanları ve mekânı algılama, olayları yeniden yorumlama becerileri kazanır. Tekerlemeler ile dikkatini yoğunlaştırma, akılda tutma ve kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğrenir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okulumuzda her yaş grubunun özelliklerine göre hazırlanan bu etkinliklerde, yönergeleri dinleme ve anlayabilme, el-göz koordinasyonu kurabilme, kalemi doğru tutma, mekan-yön tayin edebilme, şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilme, sözlü ifadeyi geliştirebilme, yeni kelimeler öğrenebilme, dikkat süresini artırabilme, dikkat yoğunluğunu geliştirme hedeflenir. Okul öncesinin ilk yıllarından itibaren tekrarlar ve bir üst basamağa geçmeye yönelik hazırlanan çalışmalar okuma yazmaya temel oluşturur. Hazırlık sınıfımızda ise bu temel çalışmalara ek olarak ses eğitimine başlanır. Sesleri tanıma,  kelimenin içinde sesleri ayırt edebilme, sesi okuyup birleştirme aşamaları programa alınır.

Yapılan çalışmalar öncesinde çocuğun hangi aşamada olduğu belirlenir ve çalışmalar bu doğrultuda hazırlanır. Belirli aralıklar ile ölçme-değerlendirme çalışmaları uygulanır. Değerlendirme çalışmaları öğrencinin gelişimi ve programın işlerliğini takip etmede kullanılır.

Fen ve Matematik Etkinlikleri

Bu dönemde çocuklar matematiği oyunlarla öğrenirler. Onlar için son derece eğlenceli olan eşleştirme, tanıma-ayırt etme, sıralama, sınıflama, gruplama etkinliklerinin, zamanla matematik korkusuna dönüşmemesi amacıyla fen-doğa ve matematik çalışmalarımız öğrencilerimizin düzeylerine uygun bir biçimde sunulmaktadır.

GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) heyecan verici fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen kimyasal tepkimeden, dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan geldiği söylenen garip yeşil bir maddeden, güneş ısısı deneylerine kadar bütün GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü tetiklemektir. GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi, bireyin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Okulumuzda uygulanan GEMS etkinlikleri, öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

Değerler Eğitimi

Okulumuzda, Kohlberg ve Piaget’ in oluşturduğu “ahlaki gelişim evreleri” ışığında oluşturulmuş değerler eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.
Değerler, var olan şeyleri ve süreçleri evrenin bir parçası yapan anlam kalıplarıdır. Özgürlük, sorumluluk, hümanizm gibi değerler aracılığıyla kendimizi büyük bir yapının parçası olarak algılarız ve onlarla özdeşleşiriz. Bu anlamlar ağı içinde hayata, insana, evrene anlamlar yükleyecek bir bilinç, kimlik ve kişilik kazanırız. Başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerde değerler aracılığıyla kendi varlığımızın ve gerçekliğimizin boyutlarını keşfederiz. Kendimizi öğrenirken onları da öğreniriz. Bu yaşantılarla var oluruz. Bu var olma yaklaşımı ile hazırladığımız değerler eğitimi programı ile çocuklarımız kendileri ve çevreleri için bu anlamları hayata geçirme fırsatı bulurlar. Değerler eğitimi, eğitim programımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Aile Katılımı Ve İletişimi

Anahtar başlıklar doğrultusunda, ele alınan proje tabanlı çalışmalarla, öğrencilerde merak duygusu uyandırmak, öğrenmenin yöntemlerini keşfetmek, işbirliği yaparak aşamalı bir etkinliği sonlandırmaya sebat edilmesini sağlamak ve ortaya çıkan çalışma ile öğrenme sürecini somut hale getirmek gibi kazanımlar sağlanmaktadır.

Araştırmalara, projelere ve ödevlere ailelerin çocukları ile birlikte katılımları önemlidir. Yılsonunda yapılan portfolyo toplantılarında ailelerimizin, çocuklarının gelişimini kendi sunumları ile görmeleri sağlanmaktadır.

Bir ay boyunca uygulanan program, bir sonraki ay ele alınacak temalar, çocuklarımızın öğrenme sürecini desteklemek için ailelerimize önerilen ufak ipuçları ve gezi takvimi, bülten haline getirilerek velilere sunulur. Ayrıca her sınıf öğretmeni kendi sınıfında o hafta yapılan aktiviteleri, eğitim etkinliklerini “Vızıltılar” adı altında velilerimiz ile paylaşır.
Bunların yanında velilerimiz, seçecekleri veya meslekleri ile ilgili bir konuda, çocuklarımıza aktivite yapmak üzere okulumuza davet edilir.

Eğitim Öğretim dönemi başında velilerle bir tanışma toplantısı düzenlenerek okul ve işleyiş hakkında genel bilgiler paylaşılır. Her dönem bir kez yapılan birebir veli toplantılarımızda çocuğun gelişimi hakkında görüşülür. Veli toplantılarımızda branş öğretmenlerimiz ve psikolog danışmanımız da bulunur.

Geziler

Geziler, öğrenilen bilgiyi somut hale dönüştürmeye ve bilgiye eğlenceli bir yolla ulaşmaya olanak tanır. Okul öncesi dönemde aile dışındaki bireylere bir sosyal etkinliğe katılmak çocukların özgüven gelişimine katkıda bulunur. Okulumuzda geziler eğitim programımızın bir parçasıdır. Her ay yaş ve eğitim grubuna göre okul dışı gezilerimiz planlanmaktadır. Gezilere okul servislerimiz ile gidilmektedir. Gezilerden önce aileler, gidilecek yer ve yapılacak aktivite ile ilgili bilgilendirilirler ve onayları alınır.